Raziskava projekti_2021 - Stran 1

*

Spoštovani! Prosim vas za cca. 4 minute (hitri klik sistem odgovorov)
za KRATKO ANONIMNO MEDNARODNO ANKETO na temo PROJEKTOV.
Hvala za Vaš čas.

Kriterij uspešnosti (že končanih) projektov v našem podjetju je (v vsaki vrstici označite en odgovor)

1... nikoli
2... redko
3... pogosto
4... zelo pogosto
...doseganje standardov kakovosti
...izpolnitev specifikacije
...zadovoljstvo naročnika
...dokončanje znotraj omejenih financ
...dokončanje znotraj omejitev časa
...zadovoljstvo članov projektnega teama
*

Najbolj vplivni dejavnik za uspeh projektov je: (v vsaki vrstici označite po en ustrezen odgovor).

1... nikoli
2... redko
3... pogosto
4... zelo pogosto
Jasno določeni cilji projekta
Podpora vodstva projektu
Dovolj virov za delo na projektu (čas, denar, ljudje)
Ustrezno planiranje in nadzor projekta
Posvetovanje z naročnikom
Ustrezno obvladovanje tveganj na projektu
*

Najbolj vplivni odločevalci na projektih v našem podjetju so: (v vsaki vrstici označite po en ustrezen odgovor).

1... ni vpliven
2... malo vpliven
3... srednje vpliven
4... najbolj vpliven
Lastnik podjetja/direktor
Vodja projekta
Funkcijski vodje oddelkov
Projektni svet
Odbor direktorjev
*

Ovrednotite vsako izjavo: (v vsaki vrstici označite po en ustrezen odgovor).

1... se močno ne strinjam/ močno ne drži 2... se ne strinjam/ ne drži 3... se strinjam/ drži 4... se zelo močno strinjam/ močno drži
Pretekle izkušnje so ključne za uspešno izvedbo projekta.
Jasno definiran potek projekta je nujen za uspešno izvedbo projekta.
Organizacijska struktura vpliva na izvedbo projekta.
Projekti v naši organizaciji zahtevajo dobro sodelovanje z zunanjimi izvajalci.
Uspeh projektov je odvisen od spretnosti vodje projekta.
Projekti v naši organizaciji zahtevajo dobro sodelovanje z naročnikom projekta.
Merila za uspešnost projektov v naši organizaciji omogočajo uspešnost projektov.
Pred začetkom projekta izvajamo podrobne analize in raziskave.
Projekti, ki jih izvajamo so zelo kompleksni/zahtevni.
Uspeh projektov je odvisen od zunanjih dejavnikov (trg, zakonodaja, spremembe naročnika).
Projekti so pri nas uspešni kljub napakam managementa organizacije.
*

Ovrednotite vsako izjavo: (v vsaki vrstici označite po en ustrezen odgovor).

Da
Ne
V organizaciji imamo vsaj enega projektnega managerja za polni delovni čas.
V organizaciji imamo jasno določen proces (Pravilnik) poteka projektov.

Uporabljamo sledeča orodja in tehnike projektnega dela: Možnih je več odgovorov (označite vse kar uporabljate).

Da
Projektni teami
Časovno planiranje/Ganttogram
Metoda kritične poti (CPM)
Programsko opremo npr.Microsoft project
Matrika/management tveganj
Spremljanje sprememb na projektu
Kontrolne točke med projektom
Metoda prislužene vrednosti
Agilni pristop (SCRUM)
*

Najpogostejša VRSTA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE za delo na projektu v našem podjetju je  (označite le en odgovor)

*

Najpogostejša VRSTA PROJEKTOV  v našem podjetju je (označite le en odgovor)

*

Najpogostejše trajanje projektov v naši organizaciji:  (označite le en ustrezen odgovor).

*

  Najpogostejše število članov teama na projektih: (označite le en ustrezen odgovor).

*

Velkost organizacije je (označite le en odgovor)

*

Dejavnost naše organizacije (označite le en odgovor)

*

Dosežena NAJVIŠJA storpnja izobrazbe anketiranca je (označite le en odgovor)

*

Trenutna FUNKCIJA anketiranca je (označite le en odgovor)

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>